Past Members


FY2020
AP    Kaori Yoshida
PD    Brahim Benaissa
PD    Mansur As
D3    Tatsuya Kanatsu
D3    Keishi Suematsu
M2    Mika Iwasaki
M2    Hikari Ozaki
M2    Hiroshi Shimizu
M1    Dian Cristy Silpani
B4    Shogo Kimura

FY2019
PD    Brahim Benaissa
RF    Dorota Belanova
D3    Masakazu Ohtsubo
D3    Tatsuya Kanatsu
D2    Keishi Suematsu
M2    Mika Iwasaki
M2    Kana Higuchi
M2    Motomasa Maki
M1    Hikari Ozaki
M1    Hiroshi Shimizu

FY2018
RF    Takashi Hirano
PD    Brahim Benaissa
D3    Masakazu Ohtsubo
D2    Tatsuya Kanatsu
D1    Keishi Suematsu
M2    Yuto Imamura
M2    Mika Iwasaki
M2    Hitoshi Tanaka
M2    Yoshiki Matsumoto
M1    Dorota Belanova
M1    Motomasa Maki
M1    Kana Higuchi

FY2017
RF    Takashi Hirano
PD    Brahim Benaissa
D2    Masakazu Ohtsubo
D1    Tatsuya Kanatsu
M2    Yuto Imamura
M2    Keishi Suematsu
M2    Masataka Hisano
RS    Filip Hendrichovsky
M1    Mika Iwasaki
M1    Hitoshi Tanaka
M1    Fuga Tanaka
M1    Yoshiki Matsumoto
M1    Dorota Belanova
B4    Motomasa Maki

FY2016
RF    Takashi Hirano
PD    Brahim Benaissa
D1    Masakazu Ohtsubo
M2    Shogo Nishimura
M2    Lu Zhang
M2    Yukiya Ishikawa
M2    Tatsuya Kanatsu
M2    Takahiro Tsuchida
M2    Jumpei Miyatake
M1    Yuto Imamura
M1    Keishi Suematsu
M1    Masataka Hisano
B4    Yousuke Fukuda

FY2015
RF    Elnaz Mazandarani
M2    Shunta Ando
M2    Masakazu Ohtsubo
M2    Ayumu Ohno
M2    Lu Zhang
M2    Shogo Nishimura
M1    Yukiya Ishikawa
M1    Tatsuya Kanatsu
M1    Takahiro Tsuchida
M1    Jumpei Miyatake
RS    Xizhe Wang
B4    Naoto Ishikawa
B4    Yousuke Fukuda

FY2014
M2    Tomohito Matsushita
M2    Yuuki Wakida
M2    Yuki Sakota
M1    Shunta Ando
M1    Masakazu Ohtsubo
M1    Ayumu Ohno
M1    Lu Zhang
M1    Shogo Nishimura
M1    Kohsuke Hayashi
B4    Tatsuya Kanatsu
B4    Yousuke Fukuda

FY2013
M1    Tomohito Matsushita
M1    Yuuki Wakida
M1    Yuki Sakota
RS    Lu Zhang
B4    Ayumu Ohno
B4    Masakazu Ohtsubo

FY2012
M2    Yusuke Kanzaki
M2    Kotaro Mine
M2    Tatsumasa Kashirajima

FY2011
M2    Daichi Shiiba
M2    Takeshi Iwane
M2    Masahiro Chikita
M1    Yusuke Kanzaki
M1    Kotaro Mine
M1    Tatsumasa Kashirajima
B4    Kenji Akatsuka
B4    Kyosuke Inazawa
B4    Yurie Onitsuka
B4    Kyosuke Koga
B4    Katsuya Sakaguchi
B4    Kentaro Hamada
B4    John Doe

FY2010
M2    Yuta Ohura
M2    Yuya Watanabe
M1    Daichi Shiiba
M1    Takeshi Iwane
M1    Masahiro Chikita
B4    Atsushi Ohno
B4    Kotaro Mine
B4    Tatsumasa Kashirajima
B4    Noriaki Hirosue
B4    John Doe

FY2009
M2    Yuta Nakagawa
M2    Masaki Noguchi
M2    Motoki Yokoyama
M1    Yuta Ohura
M1    Yuya Watanabe
B4    Hayato Uema
B4    Nana Kameyama
B4    Daichi Shiiba
B4    Yuki Haruno
B4    Akihiro Misegawa
B4    Shunsuke Michii

FY2008
M2    Yutaka Kinoshita
M1    Yuta Nakagawa
M1    Masaki Noguchi
M1    Motoki Yokoyama
B4    Yuta Ohura
B4    Yuta Watanabe
B4    Mayumi Inoue
B4    Takuya Iwakami
B4    Tomohiro Katayama

FY2007
M2    Masashi Kono
M2    Kazuhito Hamada
M1    Yutaka Kinoshita
B4    Yuta Nakagawa
B4    Junpei Yamaguchi
B4    Shinji Kajiwara
B4    Risa Mineura
B4    Masashi Yamaumi
B4    Motoki Yokoyama

FY2006
M2    Masaaki Tanoue
M2    Hiroyuki Yamamoto
M2    Yohei Yoshida
M1    Masashi Kono
M1    Kazuhito Hamada
B4    Takuya Ito
B4    Taiki Enomoto
B4    Yutaka Kinoshita
B4    Kotaro Nishimura
B4    Akihito Ichiki
B4    Hiroki Nishimoto

FY2005
M1    Masaaki Tanoue
M1    Hiroyuki Yamamoto
M1    Yohei Yoshida
B4    Masashi Kono
B4    Akito Ninomiya
B4    Yuka Yamamoto
B4    Kazuhito Hamada

FY2004
B4    Noritaka Kohnose
B4    Masaaki Tanoue
B4    Keisuke Mima
B4    Hiroyuki Yamamoto
B4    Yohei Yoshida
B4    Ai Yamamoto